السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كود دخول الهوتميل Hotmail


كود PHP:
<DIV align=center>
<
TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center>
<
TBODY>
<
TR>
<
TD>
<
DIV class="cssWLGradientCommon cssWLGradientTop"></DIV>
<
DIV class="cssWLGradientCommon cssWLGradientBottom"></DIV></TD></TR>
<
TR vAlign=center height="100%">
<
TD id=mainTD align=middle>
<
TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<
TBODY>
<
TR vAlign=center>
<
TD class=cssCBImg id=cbImgTD></TD>
<
TD id=leftTD>
<
DIV class=cssLogo>&nbsp;</DIV>
<
H1>&nbsp;</H1>
<
class="cssContainerTextSmallCenter LightText" style="MARGIN-TOP: 23px; FONT-WEIGHT: bold"><BR>&nbsp;<br></TD>
<
TD id=rightTD>
<
FORM name=f1 onsubmit="return WLSubmit(this)" action=https://login.live.com/ppsecure/post.srf?wa=wsignin1.0&amp;rpsnv=10&amp;ct=1194795796&amp;rver=4.5.2130.0&amp;wp=MBI&amp;wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&amp;id=64855&amp;bk=1194795801 method=post target=_top>&nbsp;
<TABLE id=iNUCont cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<
TBODY>
<
TR>
<
TD colSpan=2>
<
class=cssAppHeader>, <BR><BR><br></TD></TR>
<
TR colspan="2">
<
TD colSpan=2>
<
DIV align=center><BR><IMG id=i2036 title="Windows Live ID" height=35 alt="Windows Live ID" src="http://www.passportimages.com/1033/WindowsLive.png" width=174></DIV></TD></TR>
<
TR>
<
TD></TD>
<
TD>
<
TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<
TBODY>
<
TR>
<
TD id=i0519></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<
TR>
<
TD class=cssLabel><LABEL for=i0116><NOBR><IMG class=cssWLIDLogo16 id=i2040 src="http://login.live.com/pp500/images/LiveID16.gif">Windows Live ID:</NOBR></LABEL></TD>
<
TD class=cssTextBoxTD>
<
DIV align=center><INPUT class=cssTextInput id=i0116 style="IME-MODE: disabled; WIDTH: 177px; HEIGHT: 22px" maxLength=113 size=22 name=login autocomplete="off"></DIV>
<
DIV class=cssHelpText align=center>(example555@hotmail.com)<BR></DIV></TD></TR>
<
TR>
<
TD></TD>
<
TD>
<
TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<
TBODY>
<
TR>
<
TD id=i0512></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<
TR>
<
TD class=cssLabel><LABEL for=i0118><NOBR>Password:</NOBR></LABEL></TD>
<
TD class=cssTextBoxTD>
<
DIV align=center><INPUT class=cssTextInput id=i0118 style="IME-MODE: disabled; WIDTH: 177px; HEIGHT: 22px" type=password maxLength=16 size=24 name=passwd autocomplete="off"></DIV>
<
DIV class=cssHelpText><A id=i1011 href="https://login.live.com/resetpw.srf?wa=wsignin1.0&amp;rpsnv=10&amp;ct=1194795796&amp;rver=4.5.2130.0&amp;wp=MBI&amp;wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&amp;id=64855&amp;bk=1194795801&amp;lc=1033"><FONT color=#0088dd>Forgot your password?</FONT></A></DIV></TD></TR>
<TR>
<
TD>
<
DIV align=center><FONT color=#0088dd></FONT>&nbsp;</DIV></TD>
<TD>
<
TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<
TBODY>
<
TR>
<
TD colSpan=2>
<
DIV align=center>
<
TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center>
<
TBODY>
<
TR>
<
TD style="VERTICAL-ALIGN: top"><FONT color=#0088dd></FONT></TD>
<TD><LABEL for=i0201></LABEL></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<
DIV align=center><NOBR><INPUT class=cssBtn id=idSIButton9 style="BACKGROUND-IMAGE: url(images/btnbkgnd_hot.gif)" type=submit value="  Sign in  " name=SI></NOBR></DIV></TD></TR>
<
TR>
<
TD colSpan=2>
<
DIV align=center>
<
TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center>
<
TBODY>
<
TR>
<
TD style="VERTICAL-ALIGN: top"><FONT color=#0088dd></FONT></TD>
<TD><A id=aHelpRemPWD onclick="g_bClickedHelp = 1;" href="javascript:DoHelp('ssaprebmemer','','1033','DH_PP,1033','','500','&amp;format=b1');"></A></TD></TR></TBODY></TABLE><INPUT class=cssBtn id=i0010 style="BACKGROUND-IMAGE: url(images/btnbkgnd_hot.gif); WIDTH: 85px; HEIGHT: 24px" onclick="javascript:top.location = 'http://join.msn.com/GBB?wa=wsignin1.0&amp;rpsnv=10&amp;ct=1194795796&amp;rver=4.5.2130.0&amp;wp=MBI&amp;wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&amp;id=64855&amp;bk=1194795801&amp;cru=http://login.live.com/login.srf%3fwa%3dwsignin1.0%26rpsnv%3d10%26rver%3d4.5.2130.0%26wp%3dMBI%26wreply%3dhttp:%252F%252Fmail.live.com%252Fdefault.aspx%26id%3d64855';" type=button size=24 value="Sign up" name=reg></DIV></TD></TR>
<
TR>
<
TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 21px; PADDING-TOP: 16px" colSpan=2>
<
DIV align=center>
<
TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center>
<
TBODY>
<
TR>
<
TD class="cssBtnBorder cssBtnDefault">
<
DIV align=center><NOBR></NOBR></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<
DIV align=center>&nbsp;</DIV>
<
DIV align=center> </DIV></TD></TR>
<
TR>
<
TD colSpan=2><class="cssContainerTextSmallest cssBlackLink" id=i1670 title="Click to set your security level to enhanced and see the lock icon on this page" onclick="SetWLLoginOption('ssl',1)" href="https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&amp;rpsnv=10&amp;rver=4.5.2130.0&amp;wp=MBI&amp;wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&amp;id=64855&amp;bk=56601552"></A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM></TD></TR>
<
TR vAlign=center>
<
TD></TD>
<
TD></TD>
<
TD id=moreTD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<
TR>
<
TD class=cssFooterPadding id=footerTD>
<
TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<
TBODY>
<
TR>
<
TD class=cssFooterLeft></TD>
<
TD class=cssFooterRight><class=cssFooterRightA id=ftrHelp href="http://login.live.com/gls.srf?urlID=WLHelpCentral&amp;lc=1033&amp;vv=500"><FONT color=#666666>&nbsp;</FONT></A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<div align=center><IMG id=ev style="VISIBILITY: hidden" height=0 alt="" width='0"'></div